Integritetspolicy för ACG Accent AB

Behandling av dina personuppgifter 

ACG Accent AB (nedan kallad ACG Accent) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra kunder som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. ACG Accent är därmedpersonuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till ACG Accent vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

ACG Accent är mån om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifteralltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skyddaprivatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektroniskkommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Det är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder ACG Accent’s tjänster.
Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och ACG Accent AB är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget bestå av:

  • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress 
  • personnummer
  • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
  • olika typer av demografisk information
  • information om preferenser och intressen baserat på användning av ACG Accent’s webbplatser
  • användarnamn och lösenord till våra tjänster
  • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden och/eller
  • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

  • ACG Accent’s webbplats, t.ex. när du registrerar dig för att erhålla ACG Accent’s tjänster, laddar ner en PDF eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär
  • från tredje parter i form av bolag som ACG Accent samarbetar med för att tillhandahålla sina tjänster

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Om du har anslutit dig till ACG Accent’s tjänster har du ingått ett avtal med ACG Accent och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra ACG Accent’s tjänster kan ACG Accent komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan:

Fullgörelse av avtal: För hantering av prenumerationer, leverans av varor, för att genomföra betalningar samt för att gedig åtkomst till ACG ACCENT’s webbplatser och de tjänster (bl.a.kundtjänst) som tillhandahålls där.

Samtycke: Direktmarknadsföring via e-post, kundundersökningar, kundtjänst, nyhetsbrev samt användandet av cookies på ACG Accent’s hemsida

Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler

 Berättigat intresse: För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köpvanor i syfte att förse dem med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål.

 I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi begär exempelvis in ditt samtycke i samband med att du fyller i formulär på Acg accents hemsida ”, i syfte att använda din e-postadress i syfte att skicka ut nyhetsbrev och marknadsföringsmail i framtiden.

För att dessa utskick ska vara adekvata för just dig, inhämtar vi dessutom ditt samtycke i syfte att spåra dina aktiviteter och digitala fotavtryck på hemsidan för att på så vis ge dig en bättre kundupplevelse och mer personanpassad information.

Genom att samtycka till vår behandling av dina personuppgifter samtycker du till det som beskrivs i den senaste versionen av vår integritetspolicy vilket återfinns på vår hemsida.

 

Lagring av personuppgifter

ACG Accent vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder:

Kund: Om du har registrerat dig för någon av ACG Accent’s digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från våra tjänster, men senast tre år efter ditt senaste köp. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av ACG Accent’s tjänster sparas så länge som krävs för att ACG Accent ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden

Rättslig skyldighet: ACG Accent sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, exempelvis för utskick av marknadsföringsmail, sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring. 

Överföring av personuppgifter 

Information om våra kunder är en viktig del av ACG Accent ’s verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

 

Samarbetspartners utanför den koncern ACG Accent tillhör: Våra samarbetspartners, d.v.s. bolag utanför den koncern som ACG Accent tillhör och som är godkända av ACG Accent, kan komma att få tillgång till dina personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till anpassad information och erbjudanden om varor eller tjänster.

Företagstransaktioner: Om hela eller delar av ACG Accents verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att ACG Accent ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein). Vi behandlar inga personuppgifter utanför EU och EES. Däremot kan våra kunder komma att överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES genom att använda ACG Accent’s system. I dessa fall är det kunden som är personuppgiftsansvarig.

Återkallelse av samtycke 

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller utskick av marknadsföring och nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom en länk i det aktuella utskicket.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter 

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att ACG Accent’s behandling av dina personuppgifter inte sker i enighet med gällande rätt.

Om cookies

Sociala funktioner
På våra hemsidor finns funktioner för delning på sociala medier, som till exempel Facebooks gilla-knapp, och andra widgetar som dela-knappen eller interaktiva mini-program. Dessa funktioner kan komma att registrera din IP-adress och vilka sidor du besöker på våra sajter.

Vissa funktioner behöver använda sig av kakor för att de ska kunna fungera korrekt. Värden för de sociala funktionerna och widgetarna är antingen en tredje part eller vår egen hemsida.

Den här sekretesspolicyn gäller inte de funktioner som tillhandahålls av tredje part. När du använder dem så regleras användningen av den sekretesspolicy och andra policys som de företag som förser oss med dem har.

Navigeringsinformation 

Kakor

Vi använder oss av kakor för att individanpassa din upplevelse. En kaka är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Kakor används inte för att köra program eller installera virus på din dator. Den kaka som tilldelas dig är unik och kan bara läsas av webbservern på den domän som utfärdade den. En kaka är en bekvämlighetsfunktion vars huvudsyfte är att spara tid åt dig genom att tala om för webbservern att du har kommit tillbaka till en särskild sida på hemsidan. Om du tillexempel gör personliga inställningar på våra hemsidor eller väljer att prenumerera på uppdateringar, hjälper kakan oss att komma ihåg dina inställningar när du besöker hemsidan nästa gång. Informationen du lämnade förra gången plockas fram igen så att du lätt kan använda de funktioner som specialanpassats efter dina önskemål.

Du kan välja att acceptera eller neka lagring av kakor. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt men du kan ändra inställningarna så att du inte accepterar lagring av kakor om du vill.Om du väljer att inte acceptera kakor är det inte säkert att du kan använda alla de interaktiva

Loggade filer

Vi kan komma att samla in demografisk information som t.ex. ditt postnummer, ålder, kön,preferenser och intressen genom att använda oss av loggfiler som inte associeras med ditt namn eller andra personuppgifter. Vi samlar också in information om din dators hårdvara och mjukvara. Till den här typen av information räknas IP-adress, typ av webbläsare, domännamn, internetleverantör, filer du tittat på när du besökt vår hemsida (t.ex. HTML sidor, bilder etc.), operativsystem, klickströmsdata, åtkomsttider och länkreferenser. Acg accent använder denna information för att kunna driva och upprätthålla kvaliteten på prenumerationstjänsten och för att få generell statistik över hur Acg accents hemsida används. För de här syftena, kopplar vi denna automatiskt insamlade information till personuppgifter som namn, e-postadress, adress och telefonnummer.

Clear Gifs (Web Beacons/Web Bugs)

Vi tillämpar en mjukvaruteknologi som kallas clear gifs (även kallat web beacons och web bugs), som hjälper oss att sköta hemsidan och prenumerationstjänsten på ett bättre sätt genom att informera oss om vilken typ av innehåll som är effektivt. Clear gifs är små, små bilder som var och en är unik och går att identifiera, ungefär som en kaka, och som används för att spåra användares aktivitet online. Till skillnad från en kaka, som lagras på datorns hårddisk, bäddas dessa bilder inpå hemsidor eller i e-mejl och är helt osynliga. De är inte större än punkten i slutet på en mening.

Vi använder clear gifs i våra HTML-baserade mejl för att veta vilka mejl som öppnats av mottagaren. Detta gör det möjligt för oss att bedöma hur effektiv viss kommunikation är och även hur effektiv våra marknadsföringskampanjer är. Vi kopplar informationen dessa mejlinbäddade bilder samlar in till kundernas personuppgifter. Om du vill välja bort dessa mejl, se ”Avregistrera och avsluta prenumeration”. 

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på ACG Accent’s webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår reception på nedan kontaktuppgifter så blir du sammankopplad med din kundtjänst.

 

ACG ACCENT AB

Besöksadress: Älvsborgsleden 7

504 31 BORÅS

Box: 929 

501 10 BORÅS

Web: www.acgaccent.se

E-post: info@acgaccent.se

Tel.nr: +46 33 178800